W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Deklaracja dostępności

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

System spełnia wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA.

Technologia nie pozwala, poprzez mechanizmy przeglądarek internetowych, wymusić powiększenia czcionki, brak podkreślenia linków, brak ostrzeżenia o ew. otwarciu treści w nowym oknie. Miejska GAleria Sztuki nie bedzie w stanie osiągnąć pełnej zgodności z WCAG 2.1 AA. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://www.galeria.czest.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Jurgielewicz. Kontakt: koordynator@galeria.czest.pl, tel. 34 324 60 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie odpowiada Zbigniew Jurgielewicz, koordynator@galeria.czest.pl, tel.34 324 60 57.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6%. Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie,  poza polem otwierania drzwi, wynosi minimum 150 cm x 150 cm. a  ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona o 60 cm  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi).
W budynku, w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku    
inwalidzkim,  znajduje się punkt obsługi klienta - kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki,  dlatego  istnieje możliwość  
podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego.                                                                 
Sale wystawowe o łącznej powierzchni 530 m2 znajdujące się na parterze,   są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Platforma schodowa umożliwia 
również niepełnosprawnym dostęp na półpiętro, m.in. do wystawy stałej, prezentującej dzieła Zdzisława Beksińskiego w specjalnie do tego przygotowanej przestrzeni.

Do siedziby MGS umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym      
(odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym).  Wejście z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami opieki wystaw.               

Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana do natężenia   ruchu i wynosi odpowiednio:
- w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego - 180 cm.
- w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego - 150 cm.
W przestrzeniach ogólnodostępnych, wymagających pokonywania znacznych odległości, zapewniono miejsca siedzące nie rzadziej niż co 30 m. Klamki dostosowane są dla niepełnosprawnych i umieszczone  na wysokości 80-120 cm  nad poziomem podłogi.

Galeria nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Miejska Galeria Sztuki nie posiada toalety  dla osób niepełnosprawnych.       W budynku nie ma windy. 
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W galerii  nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Miejskiej Galerii Sztuki nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie nie oferuje aplikacji mobilnych.