W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MGS

XML

Treść

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217
 Częstochowa zobowiązuje się do jak najszybszego zapewnienia dostępności swo-
jej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie
strona internetowa MGS nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.                                                                           
Data publikacji strony internetowej:  25.02.2015 r.                                                                          
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 09.07.2020 r.                                               
Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020 r. Deklarację sporządzono na pod-
stawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Zbigniew Jurgielewicz, adres  poczty elektronicznej: 
koordynator@galeria.czest.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnie-
nie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3246057.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażą-
dać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej,
powinna także określić formę tej informacji.

Miejska Galeria Sztuki będzie realizować żądanie niezwłocznie lecz nie później,
niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGS  może zaproponować alternatyw-
ny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapew-
nienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę
na takie działanie, na podany adres poczty elektronicznej. Po wyczerpaniu wszys-
tkich możliwości skargę można prze-
słać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
 budynku Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane w podcie-
niach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką.
Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłuż-
nym mniejszym niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary
co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie, poza polem
otwierania drzwi, wynosi minimum 150 cm x 150 cm a  ściana od strony otwierania
drzwi jest oddalona  o 60 cm.  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony
otwarcia drzwi).

W budynku, w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwali-
dzkim, znajduje się punkt obsługi klienta - kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się
nie wyżej niż 90 cm od posadzki,  dlatego  istnieje możliwość podjechania
pod blat przodem wózka inwalidzkiego. Sale wystawowe o łącznej powierzchni
530 m2 znajdujące się na parterze, są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych.
Platforma schodowa umożliwia również niepełnosprawnym dostęp do  wystawy
stałej, prezentującej dzieła Zdzisława Beksińskiego w specjalnie do tego przygo-
towanej przestrzeni.

Do siedziby MGS umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym (odpowied-
nio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodni-
kiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełno-
sprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym). Wejście z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami
opieki wystaw. Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana
do natężenia   ruchu i wynosi odpowiednio:
- w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego - 180 cm.
- w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego - 150 cm.

W przestrzeniach ogólnodostępnych, wymagających pokonywania znacznych
odległości, zapewniono miejsca siedzące nie rzadziej niż co 30 m. Klamki
dostosowane są dla niepełnosprawnych i umieszczone  na wysokości 80-120 cm 
nad poziomem podłogi.
Galeria nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Miejska Galeria Sztuki nie posiada toalety  dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych.
W galerii nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejskiej
Galerii Sztuki nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

{dostępność}